Original Setting Hitoshi Yasuda / Group SNE
Original Story Satoru Akahori + Hasegawa Katsumi
General Creation Satoru Akahori
Series Composition Hasegawa Katsumi
Original Characters Hideaki Nishikawa
Character Design Atsuko Nakajima
Director Yasunao Aoki
Mechanical Design Aoki Tomoyoshi
Item Design Yamagata Atsushi
Production Design Miyazaki Shiniti
Art Director Akutsu Mitiyo + Motoki Nagayoshi Yuki
Color Design Takeshi Mochida
Director of Photography Okino Masahide
Music Hiroshi Sakamoto
Producer Higashi Fukashi + Ikeda Shin'ichi + Noguchi Kazunori
Production TV Tokyo, Yomiko, Studio Deen